EUSHARE

Projekt “Connecting the European Union of Shared Aims, Freedoms, Values and Responsibilities” (EUSHARE) realizowany w ramach Jean Monnet Support to Associations Programu UE Erasmus+

Projekt jest realizowany w okresie od września 2016 r. do lutego 2020 r. Zgodnie z założeniami i celami działań Jean Monnet Support to Associations, projekt EUSHARE ma pozwolić PECSA jako stowarzyszeniu zajmującemu się problematyką UE m.in. na organizowanie i prowadzenie działalności statutowej oraz prowadzenie badań w dziedzinie wybranych zagadnień europejskich oraz rozpowszechnianie wyników tych badań wśród szerokiego grona odbiorców.

Projekt ma umożliwić wzmocnienie i rozwój PECSA nie tylko w Polsce, ale i w regionie, a co więcej zwiększyć rozpoznawalność marki PECSA. Celem projektu jest stworzenie warunków do prowadzenia twórczej dyskusji oraz dzielenia się doświadczeniami i poglądami przez polskich i zagranicznych przedstawicieli różnych środowisk (szkolnictwa wyższego, nauki i badań, społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych, administracji publicznej, instytucji UE i organizacji międzynarodowych, biznesu, itp.) często zajmujących odmienne stanowiska, a także propagowanie rzetelnej wiedzy na temat aktualnych wyzwań politycznych, społecznych i gospodarczych stojących przed Europą, w tym Unią Europejską, zarówno w wymiarze zewnętrznym (kryzys migracyjny, stosunki UE z Federacją Rosyjską, odpowiedź wobec kryzysu na Ukrainie, itp.) jak i wewnętrznym (Brexit, kryzys demokracji w niektórych państwach UE, kryzys instytucjonalny UE, bezpieczeństwo ekonomiczne UE).

Odwołując się do swojej misji i celów działalności, a jednocześnie czerpiąc z dotychczasowej wiedzy i doświadczenia zdobytego w drodze realizacji licznych przedsięwzięć edukacyjnych i ogólnospołecznych, projekt PECSA dąży m.in. do promowania fundamentalnych wartości europejskich i wzmacniania postaw proeuropejskich, opartych na wzajemnej współpracy i dialogu, zarówno w społeczeństwie polskim jak i społeczeństwach innych państw Europy Środkowej i Wschodniej. Nabiera to szczególnego znaczenia w związku z szybko zachodzącymi zmianami politycznymi, społeczno-gospodarczymi i światopoglądowymi w Europie w ostatnich latach, a także w kontekście licznych „kryzysów” o zróżnicowanym charakterze i zakresie, które to dotyczą migracji w Europie, Brexitu, skutecznej integracji imigrantów i obcokrajowców w państwach europejskich, stanu demokracji w wybranych państwach Europy, sprawności funkcjonowania systemu instytucjonalnego samej UE czy jedności Europy.

Przez swój projekt PECSA chce przyczyniać się do umacniania demokracji w Polsce i państwach Europy Środkowej i Wschodniej, a także wpływać na rozwój społeczeństwa obywatelskiego nie tylko na poziomie krajowym, ale i regionalnym. W obliczu wydarzeń obserwowanych w kilku ostatnich latach w Polsce i tej części Europy oraz w relacjach między Polską a Unią Europejską, PECSA uważa za konieczne podjęcie dyskusji na temat zasadności, celowości, warunków i konsekwencji członkostwa Polski w UE. Członkostwo każdego państwa w strukturach UE, w tym Polski, oznacza zarówno określone prawa jak i obowiązki. Oznacza również solidarne działanie w oparciu o aksjologiczny fundament na rzecz dobra wspólnego, jakim jest Unia Europejska, którego znaczenie wzrasta w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych. Taka idea przyświecała już „ojcom” Europy. Wydarzenia i nastroje społeczne obserwowane w Europie rodzą potrzebę dyskusji nad tym, co łączy państwa europejskie, a nie jest wyłącznie oparte na interesach ekonomicznych i politycznych. Są to wspólne wartości, współodpowiedzialność, współpraca i solidarność, odwołujące się do fundamentów procesu integracji europejskiej. Tylko one gwarantują wyjście ponad egoizmy narodowe.

Działania projektowe w latach 2016–2020 objęły przede wszystkim:

  1. organizację trzech corocznych Walnych Zebrań Stowarzyszenia PECSA wraz z międzynarodowymi debatami panelowymi PECSA (2017, 2018, 2019);
  2. modernizację strony internetowej PECSA i jej stałą aktualizację w czasie trwania projektu wraz z prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych dotyczących PECSA i zagadnień europejskich;
  3. przygotowanie i wydawanie nowego półrocznika PECSA „The Review of European Affairs” poświęconego problematyce projektu i jego zakresowi merytorycznemu;
  4. organizację międzynarodowej konferencji naukowej PECSA (2019);
  5. przygotowanie i publikację monografii naukowej w języku angielskim po konferencji PECSA.