Akademia Młodego Europejczyka 2

Logo AME2

Akademia Młodego Europejczyka 2 (AME2) to projekt Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) z obszaru edukacji nieformalnej, realizowany w okresie od września 2016 r. do sierpnia 2018 r., współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Erasmus+ (Jean Monnet Activities), który miał za zadanie wypełnić lukę w zakresie równego dostępu uczniów z małych miast i wsi do wiedzy na temat procesów integracji europejskiej oraz przyczynić się do zapewnienia równego startu w dorosłe życie młodym ludziom. Otwarta formuła projektu, innowacyjne metody dydaktyczne oraz aktualne treści umożliwiły skuteczne dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Grupą docelową działań edukacyjnych była młodzież oraz nauczyciele szkół średnich z miejscowości oddalonych od dużych ośrodków akademickich.

Zrealizowane działania projektowe
 

 1. Książka „Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania”, red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski
  Książka, dostępna w wersji drukowanej i online, stanowi multidyscyplinarną analizę najbardziej aktualnych aspektów procesów integracji w ramach Unii Europejskiej. Autorzy i Autorki z ośrodków akademickich z całej Polski, reprezentujący różne dyscypliny naukowe, podjęli próbę zidentyfikowania wyzwań, stojących przed UE i jej państwami członkowskimi, wskazania szans i zagrożeń, jakie one niosą oraz wypracowania możliwych scenariuszy odpowiedzi na nie. Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców – wszystkich zainteresowanych problematyką unijną (część merytoryczna). Może zostać także wykorzystana w procesie dydaktycznym na różnym szczeblach edukacji (część metodologiczna zwierająca scenariusze zajęć). Do książki dołączone są prezentacje multimedialne o tematyce odpowiadającej tytułowi każdego z rozdziałów:
   
  1. Jak jednoczyła się Europa – geneza integracji europejskiej – dr Olga Barburska, Uniwersytet Warszawski;
  2. O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia Europejska - dr Aleksandra Borowicz, Uniwersytet Gdański;
  3. Kto, co, jak? O aktorach integracji europejskiej – dr Joanna Stefaniak, Uniwersytet Gdański;
  4. Dostęp do dokumentów Rady Unii Europejskiej – dr Anna Ogonowska, Uniwersytet Warszawski;
  5. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej – dr Aleksandra Szczerba-Zawada, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
  6. Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania – dr Marta Pachocka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, mgr Dominik Wach, Uniwersytet Warszawski;
  7. Jeśli nie euro to co? – prof. dr hab. Magdalena Proczek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  8. Rola budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu procesu integracji europejskiej – dr Agnieszka Kłos, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  9. Swoboda przepływu towarów na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Wspólna polityka handlowa UE – prof. dr hab. Ewa Latoszek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr hab. Wanda Dugiel, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  10. Młodzi przedsiębiorczy w UE – mgr Joanna Lubimow, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim;
  11. Wymierny rezultat europejskiej solidarności – fundusze Unii Europejskiej – prof. dr hab. Małgorzata Dziembała, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach;
  12. Innowacje – czym są i jaka jest ich rola? Przykład Unii Europejskiej – dr Anna Masłoń-Oracz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, mgr Ewa Osuch-Rak, Szkoła Główna Handlowa w Warszawa;
  13. Działając wspólnie – Unia Europejska jako aktor globalny – dr Kamil Zajączkowski, Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Dariusz Milczarek, Uniwersytet Warszawski;
  14. Unia Europejska jako aktor w regionie śródziemnomorskim – dr Artur Adamczyk, Uniwersytet Warszawski;
  15. Brexit, i co dalej? Perspektywy i wyzwania (dez)integracji europejskiej – dr Jan Misiuna, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
    
 2. Wykłady w wybranych szkołach średnich pozwoliły na bezpośredni kontakt pomiędzy młodzieżą, nauczycielami i ekspertami z dziedziny integracji europejskiej. Stworzyło to pomost pomiędzy wiedzą teoretyczną i praktycznymi doświadczeniami oraz pozwoliło na dotarcie z wiedzą z zakresu studiów europejskich przekazywaną w nowoczesny sposób do uczniów z terenów peryferyjnych, oddalonych od ośrodków akademickich. Tematyka wykładów była zróżnicowana i nawiązywała do opublikowanej książki.
   
  1. O solidarności i pokoju jako fundamencie współpracy państw, czyli jak powstała Unia Europejska.
  2. Kto, co, jak? O aktorach integracji europejskiej.
  3. Ochrona praw człowieka w Unii Europejskiej
  4. Młodzi przedsiębiorczy w UE.
  5. Jeśli nie euro to co?
  6. Działając wspólnie – Unia Europejska jako aktor globalny
  7. Migracja a integracja (imigrantów) w Unii Europejskiej – w poszukiwaniu rozwiązania
    
 3. Promocja studiów europejskich w trakcie Dnia Otwartego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w marcu 2017 r. – celem wydarzenia było w ukazanie korzyści płynących z wyboru ścieżki edukacyjnej w zakresie studiów europejskich oraz promowanie możliwości, jakie Unia Europejska oferuje młodym ludziom. Obejmowało ono spotkanie z ekspertami i wykładowcami, którzy na co dzień zajmują się tematyką europejską oraz projekcję filmu „Studia europejskie drogą do kariery”.