Ochrona antymonopolowa w ramach polityki konkurencji Unii Europejskiej

Authors

Pages

113-125

Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych założeń polityki konkurencji Unii Europejskiej, a także ukazanie związku tej polityki z postanowieniami dotyczącymi nadużywania pozycji dominującej z perspektywy ekonomicznej oraz prawnej. Badanie zostało przeprowadzone w oparciu o literaturę przedmiotu, publikacje instytucji Unii Europejskiej, a także bezpośrednią analizę postanowień Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W opracowaniu omówiono istotę polityki konkurencji wraz z jej traktatowymi założeniami oraz wskazaniem ekonomicznych celów postanowień Unii Europejskiej w zakresie polityki konkurencji, a także scharakteryzowano stosowane praktyki antykonkurencyjne w postaci nadużywania pozycji dominującej przez przedsiębiorców i ich potencjalny wpływ na handel między państwami członkowskimi. Opracowanie wieńczy próba oceny polityki konkurencji UE, w której zostały wskazane obszary, które wymagają dalszej nowelizacji. Opracowanie ma charakter opisowo-problemowy.