The Birth and Development of the Polish Integration Policy

Authors

Pages

79-93

DOI
10.51149/ROEA.2.2020.6
Abstract

The article describes the origin and current state of Polish integration policy as a part of the state migration  policy.  The  authors  provide  a  list  of  state  bodies  and  nongovernmental  organizations  involved in the inclusion of immigrants into Polish society, evaluate their activities, and also declare the need to create a coherent state policy for the integration of foreigners.

 • Adamowicz  R.  2019.  Cudzoziemcy  w  Polskim  Systemie  Ubezpieczeń  Społecznych.  ZUS.  https://www.zus.pl/documents/10182/2322024/Cudzoziemcy  w  polskim  systemie  ubezpieczeń  społecznych.pdf/4498fca6-981d-a37c-3742-8e4e74e20a32 [accessed on: March 18, 2020].
 • Andrzejewsk P., M. Gełzak J. Gniadek, O. Groszek, M. Kmieć, D. Mazur, T. Sieniow, M. Sulkowski, and P. Wójcik. 2018. Polski Model Gościnności. Ramy Nowej Polityki Migracyjnej Opartej Na Dobru Wspólnym. Fundacja Republikańska. http://polskimodelgoscinnosci.pl/RAPORT.pdf [accessed on: Accessed March 18, 2020].
 • Babis  P.  2012.  “Polska  Polityka  Integracyjna:  Jak  Przeciwdziałać  Marginalizacji  Imigrantów.”  Biuletyn  Migracyjny,  January  2012.  http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/33-january-2012/polska-polityka-integracyjna-jak-przeciwdzialac-marginalizacji-imigrantow  [accessed  on:  March 18, 2020].
 • Caritas  Polska,  Fundusz  Azylu,  Migracji  i  Integracji.  Wsparcie  integracji  cudzoziemców  na  Mazowszu. https://migranci-mazowsze.caritas.pl/o-projekcie/ [accessed on: March 18, 2020].
 • Caritas  Polska.  Migranci  i  Uchodźcy.  https://caritas.pl/pomoc-w-polsce/migranci-i-uchodzcy/  [accessed on: March 18, 2020].
 • Caritas  Polska.  Witaj  w  naszej  klasie.  https://caritas.pl/blog/2019/05/23/witaj-w-naszej-klasie-konkurs-artystyczny-dla-uczniow-z-warmii-i-mazur/ [accessed on: March 18, 2020].
 • European  Migration  Network.  2013.  Consultation  on  Poland’s  National  Integration  Policy  towards  Foreigners.  https://emn.gov.pl/ese/news/10541,Consultation-on-Polands-national-integration-policy-towards-foreigners.html?search=1422877293925 [accessed on: March 18, 2020].
 • Fevre  R.  1998.  “Labour  Migration  and  Freedom  of  Movement  in  the  European  Union:  Social  Exclusion and Economic Development.” International Planning Studies, Vol.3, No. 1: 75–92. https://doi.org/10.1080/13563479808721699.
 • FORSAL.PL.  2016.  Eksperci:  Polska  Nie  Ma  Polityki  Integracyjnej  I  Traktuje  Uchodźców  Jak  Zagrożenie. https://forsal.pl/artykuly/949148,eksperci-polska-nie-ma-polityki-integracyjnej-i-traktuje-uchodzcow-jak-zagrozenie.html,komentarze-popularne,1 [accessed on: March 18, 2020].
 • Gazeta Prawna.PL. 2016. Eksperci: Polska Nie Ma Polityki Integracyjnej, Problemem Traktowanie Uchodźców Jako Zagrożenia. https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/949131,eksperci-polska-nie-ma-polityki-integracyjnej-problemem-traktowanie-uchodzcow-jako-zagrozenia.html [accessed on: March 18, 2020].
 • Górny A., Grabowska-Lusińska I., Lesińska M., Okólsk M. (eds.) 2010. Transformacja Nieoczywista. Polska Jako Kraj Imigracji. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.GUS. Employment  in  National  Economy  in  2018.  https://  stat.gov.pl/en/topics/labour-market/working-employed-wages-and-salaries-cost-of-labour/employment-in-national-economy-in-2018,7,15.html [accessed on: Accessed March 18, 2020].
 • Helsińska  Fundacja  Praw  Człowieka.  Cudzoziemcy  w  Polsce.  Podręcznik  dla  funkcjonariuszy  publicznych.  https://www.hfhr.pl/publication/cudzoziemcy-w-polsce-podrecznik-dla-funkcjonariuszy-publicznych/ [accessed on: Accessed March 18, 2020].
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Edukacja. http://www.hfhr.pl/dzialania/edukacja/ [accessed on: Accessed March 18, 2020].
 • Helsińska  Fundacja  Praw  Człowieka.  Kwartalnik  o  prawach  człowieka.  https://www.hfhr.pl/publikacje/kwartalnik-o-prawach-czlowieka/ [accessed on: March 18, 2020].
 • Helsińska  Fundacja  Praw  Człowieka.  Strategic  Litigation  Programme.  https://www.hfhr.pl/en/actions/law-programs/strategic-litigation-programme/ [accessed on: March 18, 2020].
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka. WATCH DOCS. Human Rights in Film International Film Festival. http://www.hfhr.pl/en/actions/watch-docs-festival/ [accessed on: March 18, 2020].
 • Laskus  K.  2016.  “Ochrona  Cudzoziemców  w  Polsce  –  Zobowiązania  Międzynarodowe  Pomoc  Społeczna  Dla  Uchodźców.”  Kontrola  Państwowa,  Vol.61,  NO.  2:  61–74.  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-92569803-da1f-4203-afb3-01cb6e1741b3/c/61-74.pdf [accessed on: March 18, 2020].
 • Lesińska M., Okólski M. (eds.). 2018. 25 wykładów o migracjach. Warszawa.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 2013.Polska polityka integracji cudzoziemców – założenia i wytyczne. Warsaw. https://docplayer.pl/15807732-Zatwierdzam-polska-polityka-integracji-cudzoziemcow-zalozenia-i-wytyczne.html [accessed on: March 18, 2020].
 • Ministerstwo  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  2015.  Propozycje  Działań  w  Kierunku  Stworzenia  Kompleksowej  Polityki  Integracji  Cudzoziemców  w  Polsce.  Warsaw.  https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=29EE7050-D55B-DFB3-7B139B6DFD3C613C&usg=AOvVaw0ZPPoK-73ityD2_pgUMo1  [accessed  on:  March  18,  2020].
 • Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  2016.  Świadczenia  z  Pomocy  Społecznej  Udzielane Cudzoziemcom w Roku 2016. https://archiwum.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA STRONA/Pomoc spoleczna/cudzoziemcy/Sprawozdanie 2016.pdf [accessed on: March 18, 2020].
 • Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  2018.  FAMI  2018.  https://www.gov.pl/web/rodzina/fami [accessed on: March 18, 2020].
 • Ministerstwo  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej.  Wybrane  Informacje  Dotyczące  Pomocy  Udzielanej  Cudzoziemcom.  https://archiwum.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/integracja-cudzoziemcow/wybrane-informacje-dotyczace-pomocy-udzielanej-cudzoziemcom/ [accessed on: March 18, 2020].
 • Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Cudzoziemcy pracujący w Polsce – Statystyki. https://archiwum.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki/ [accessed on: March 18, 2020].
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Department of European Funds. The Asylum, Migration and Integration Fund. https://fundusze.mswia.gov.pl/uee/funds/implemented/the-asylum-migration-an/12220,The-Asylum-Migration-and-Integration-Fund.html  [accessed  on: March 18, 2020].
 • Okólski M. 2010. “Czy Polska Stanie Się Krajem Imigracyjnym?” Studia  Migracyjne  –  Przegląd  Polonijny Vol. 4: 131–57.
 • Okólski M., Wach D. 2020. “Immigration and Integration Policies in the Absence of Immigrants: A Case Study of Poland” in: Relations between Immigration and Integration Policies in Europe,. Routledge:  146–72.  https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429263736  [accessed  on:  March 18, 2020].
 • Ośrodek  Badań  nad  Migracjami.  2020.  CMR  Staff.  http://www.migracje.uw.edu.pl/people_affiliation/obm-staff/ [accessed on: March 18, 2020].
 • Pachocka  M.,  Wach  D.  2018.  “Migracja  a  Integracja  (Imigrantów)  w  Unii  Europejskiej  – w Poszukiwaniu Rozwiązania” in: Unia Europejska: Istota, Szanse, Wyzwania, wydawnictwo: 127–60.  https://www.academia.edu/37341427/Migracja_a_integracja_imigrantów_w_Unii_Europejskiej_w_poszukiwaniu_rozwiązania [accessed on: March 18, 2020].
 • Polskie Forum Migracyjne. I Am a Mom in Poland. https://forummigracyjne.org/projekt/i-am-a-mom-in-poland [accessed on: March 18, 2020].
 • Polskie Forum Migracyjne. My Career in Poland. https://forummigracyjne.org/projekt/my-career-in-poland [accessed on: March 18, 2020].
 • Polskie  Forum  Migracyjne.  Odtolerancji  do  integracji.  https://forummigracyjne.org/projekt/od-tolerancji-do-integracji [accessed on: March 18, 2020].
 • Polskie  Forum  Migracyjne.  Sprawozdania  z  działalności.  https://forummigracyjne.org/news/sprawozdania [accessed on: March 18, 2020].
 • Polskie  Forum  Migracyjne.  The  Whole  World  in  Our  Classroom  2019/2020.  https://forummigracyjne.org/projekt/the-whole-world-in-our-classroom-20192020  [accessed  on:  March 18, 2020].
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców. Statystyki 2016/2019. https://migracje.gov.pl/statystyki/zakres/polska/typ/dokumenty/widok/tabele/rok/2019/rok2/2016/kraj/CN,NP/ [accessed on: March 18, 2020].
 • www.mipex.eu. Poland:  MIPEX  2015.  http://www.mipex.eu/poland  [accessed  on:  March  18,  2020].
 • Zarządzenie  nr  35  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  marca  2018  r.  zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  utworzenia  Zespołu  do  Spraw  Migracji.  BIP  Rady  Ministrów  i  Kancelarii  Prezesa  Rady  Ministrów.  https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-preze/201,Zespol-do-Spraw-Migracji.html  [accessed  on:  March  18,  2020].
 • Zespół  do  Spraw  Migracji.  2011.  Polityka  Migracyjna  Polski  –  Stan  Obecny  i  Postulowane  Działania.  Warszawa.  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPmZyUhaToAhWmwMQBHWRdA30QFjAAegQIAxAB&url=https://emn.gov.pl/download/75/12409/Polityka_migracyjna_Polski__stan_obecny_i_postulowane_dzialania.pdf&usg=AOvVaw0tRaDeIxWLNAqdahHYqB4M [accessed on: March 18, 2020].