Zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa infromacyjnego w Unii Europejskiej

Authors

Pages

127-143

Abstract

Społeczeństwo informacyjne, z uwagi na istotność zagadnienia dla rozwoju poszczególnych państw czy regionów w XXI wieku, stanowi obszar zainteresowania wielu badaczy. Jego elementy składowe, a szczególnie zastosowanie nowoczesnych technologii (ICT), przyczyniają się do bardziej efektywnego gospodarowania dostępnymi zasobami, lepszego wykorzystania potencjału obywateli, a w konsekwencji, uzyskania wyższego wzrostu gospodarczego i poziomu życia mieszkańców. Unia Europejska także sprzyja rozwojowi społeczeństwa informacyjnego na obszarze państw członkowskich – działania, mające temu służyć, zostały zapisane m.in. w Strategii „Europa 2020”. Jednakże, jak wskazuje wiele analiz, najbardziej zaawansowane ugrupowanie integracyjne na świecie nie jest, pod wieloma względami, terytorium jednolitym. Dlatego też cel artykułu sformułowano jako przedstawienie zróżnicowania, które występuje w Unii Europejskiej, pod względem zaawansowania procesu rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Dla osiągnięcia założonego celu posłużyła analiza literatury przedmiotu oraz analiza danych statystycznych, pochodzących z bazy Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) oraz Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat) dla lat 2010-2016. W rezultacie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że społeczeństwo informacyjne w poszczególnych państwach członkowskich UE znajduje się w różnych stadiach rozwoju, jednakże postęp, dokonujący się na tym obszarze, jest stale widoczny. Co więcej, obserwuje się zmniejszenie występujących dysproporcji pod względem dostępności do nowoczesnych technologii. Dalszym działaniem powinna być edukacja społeczeństw tak, aby świadomie i w większym stopniu wykorzystywały możliwości, które oferują ICT.